Ranking
Pos Freestyler Victorias Derrotas Pts Ciudad
1 Bang Bullet 5 0 50 Tizayuca
2 Bang Bullet 5 0 50 Tizayuca
3 Bang Bullet 5 0 50 Tizayuca
4 Bang Bullet 5 0 50 Tizayuca
5 Bang Bullet 5 0 50 Tizayuca
6 Bang Bullet 5 0 50 Tizayuca
7 Bang Bullet 5 0 50 Tizayuca
8 Bang Bullet 5 0 50 Tizayuca
9 Bang Bullet 5 0 50 Tizayuca
10 Bang Bullet 5 0 50 Tizayuca
11 Bang Bullet 5 0 50 Tizayuca
12 Bang Bullet 5 0 50 Tizayuca
13 Bang Bullet 5 0 50 Tizayuca
14 Bang Bullet 5 0 50 Tizayuca
15 Bang Bullet 5 0 50 Tizayuca